KKK

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)

Prodloužená platnost povolenek k vjezdu do centra

Upozorňujeme majitele dlouhodobých povolenek k vjezdu do pěší zóny (tj. modré a zelené povolenky) na prodlouženou platnost těchto karet. Loňské povolenky zůstávají v platnosti i po celý rok 2022 bez nutnosti dalšího vyřízení, s výjimkou modrých povolenek pro vozidla taxi a vozidla příležitostné přepravy osob, které je potřeba obnovit na odboru dopravy, kde zájemci vyřídí i žádosti o nové povolenky. Vydávání krátkodobých, tj. žlutých a červených povolenek zajišťuje městská policie, která nově sídlí v budově autobusového nádraží.

--------------------

Tři a dost! Jaké podmínky se mění pro nové uchazeče o řidičské oprávnění od 1. července 2021?

Významnou novinkou je, že pokud nový žadatel o řidičské oprávnění u první zkoušky neprospěje, může tuto zkoušku opakovat nejvýše 2x. Poté se opakovaně podrobí výuce nebo výcviku z části zkoušky, ve které neprospěl a může zkoušku znovu opakovat nejvýše 3x. Lhůta pro vykonání zkoušky se prodlužuje z šesti měsíců na jeden rok. Neuspěje-li žadatel za těchto podmínek, musí se podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Zkoušky u motocyklů se podle novely hodnotí samostatně. Pokud žadatel neprokáže potřebné znalosti v první části zkoušky, nesmí pokračovat ve druhé části zkoušky. Neprokáže-li žadatel potřebné znalosti ve druhé části zkoušky, podrobí se opakované zkoušce pouze z této části zkoušky.

Při přezkoumání řidiče z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se postupuje obdobně.

K dalším změnám patří zejména zrušení zbytečné povinnosti, kdy učitel autoškoly musel doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Dále učitel nesmí při výcviku dohlížet na dva žáky na motocyklu a zároveň provádět v automobilu cvičnou jízdu s dalším žákem. V dalších etapách výcviku může řízení vozidla trvat i déle, nejvýše však 4 hodiny.

Zkoušky, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zákon. č. 191/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí, vydává tachografové karty provozovatelům silniční dopravy. Na úseku registru řidičů vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává tachografové karty řidičů. Na úseku autoškol vydává registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

Oddělení silničního hospodářství zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, skládky, lešení, zař.stav, výkopy), rozhoduje o připojování pozemních komunikací, rozhoduje o uzavírce a objížďce silnic II.a III. tř.ve správním obvodu a u místních komunikací na území města. Vykonává působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, zajišťuje zpracování a projednání plánů zimní údržby, letní úklid komunikací a jejich kontrolu, vyjadřuje se  k projektům a stavbám z hlediska provozu na komunikací, řeší správní delikty při porušení silničního zákona . Stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu. Úsek samosprávních činností - uzavírání krátkodobých nájemních smluv pro potřeby filmování na území města, povoluje zábory veřejného prostranství ( stavební dvory, prodejní místa, hostinské zahrádky, lešení, skladování materiálu apod.),  povoluje přenosná reklamní zařízení, vede aktualizaci tržního řádu a povoluje tržní místa a stánkový prodej dle tržního řádu města, zabezpečuje prodej parkovacích karet v pěší zóně a zóně placeného stání, přiděluje parkovací místa v pěší zóně a pro držitele ZTP na území města. Vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, organizuje zkoušky odborné způsobilosti dopravců TAXI a zajišťuje jejich evidenci. Vydává průkazy řidičů vozidel TAXI. Připravuje smlouvy s autobusovými dopravci pro využívání autobusového nádraží. Vydávání označení vozidel praktického lékaře.

Náplň práce Odboru dopravy a silničního hospodářství je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jan Sládek

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Petra Helclová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Kateřina Pešková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: katerina.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Andrea Vejvodová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodová@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Vendula Petroušková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Stanislava Prayerová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Michaela Rózsárová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Bc. Aleš Iser
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Ing. Miloš Havelka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Vladimír Augsten
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Jan Lochmann
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Lenka Přívratská
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Bc. Jiří Pahorecký
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Bc. Pavel Beran
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: pavel.beran@ckrumlov.cz
Telefon:

Tržní řád města Český Krumlov

Nařízení o placeném stání

Povolení k vjezdu do pěší zóny

Vyhláška o místních poplatcích

Související zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb.
 • a další